:: ระบบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ ของคนประจำเรือ
Manual
คู่มือการใช้งานระบบ
Login
ลงชื่อเข้าใช้งาน
Certificate
ค้นหาใบรับรองแพทย์
ตารางเวลาของแพทย์
.

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 1 ต.ค. 2563 ]อนุมัติขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ประจำปี พ.ศ. 2563
[ 10 ก.ย. 2563 ]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์เพื่อเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานทางทะเล ปีงบประมาณ 2563
[ 25 ส.ค. 2563 ]หนังสือเชิญหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์เพื่อออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ
[ 23 ธ.ค. 2562 ]แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองเพื่อออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ
[ 13 ก.พ. 2562 ]ประกาศผู้ผ่านหลักสูตร การอบรม "แพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ" พ.ศ. 2562
[ 7 ก.ค. 2560 ]กรมการแพทย์ โดยสํานักกฎหมาย กําหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนากระบวนการออกใบรับรองแพทย์ คนประจําเรือ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ : โรงแรมอมารี เรสซิเด้นท์ พัทยา จ.ชลบุรี
[ 17 ก.ค. 2560 ]กรมการแพทย์โดยสํานักกฎหมายการแพทย์ กําหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรคนประจําเรือและสถานฝึกอบรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก ทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและแพทย์หรือคนประจําเรือ ผู้ทําหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล
[ 28 เม.ย. 2560 ]สรุปผลการรับรองสถานพยาบาลที่ผ่านการตรวจประเมิน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ ของคนประจำเรือเพื่อแสดงความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2559 - วันที่ 23 มีนาคม 2560
[ 28 เม.ย. 2560 ]ระเบียบกรมการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลและแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแทพย์คนประจำเรือ พ.ศ.๒๕๕๙ [แบบคำขอขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองเพื่อออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ]
[ 15 ก.พ. 2560 ]รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรืองและแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพและมีสิทธิออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการแทพย์ของคนประจำเรือเพื่อแสดงว่ามีความพร้มอด้านสุขภาพ
[ 15 ก.พ. 2560 ]ประกาศกำหนดการอบรมความรู้อาชีวเวชศาสตร์ด้านโรคหู ตา จากการทำงาน สำหรับสถานพยาบาลที่ออกใบรับรองแพทย์สำหรับคนประจำเรือ
บัญชีรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนประจำเรือ รอบที่2
สรุปผลการรับรองสถานพยาบาลที่ผ่านการตรวจประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการรับรองสถานพยาบาลที่ผ่านการตรวจประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือฯ
[ 1 ต.ค. 2559 ]บัญชีรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์